Pravilnik MyGreenWay - a

Član 1.

Ovim Pravilnikom o opštim uslovima korišćenja internet prodavnice definisana su osnovna pravila čijim će poštovanjem od strane kompanije MyGreenWay (u daljem tekstu: Prodavac) i krajnjeg korisnika(u daljem tekstu: Kupac) biti obezbeđeno uspešno okončanje prodajnih transakcija putem On-line prodaja internet prodavnice.

Član 2.

Nepoštovanje definisanih pravila može prouzrokovati neizvršenje platne transakcije ili neuspelu narudžbinu. Pravilnikom su precizirane i posledice koje u slučaju neizvršenja transakcije ili neuspele narudžbine snose Prodavac i Kupac.

Član 3.

Prodavac zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i/ili važeće zakonske regulative. Kupac je u obavezi da pre svake kupovine proveri sve informacije vezane za uslove poslovanja.

Član 4.

Sve porudžbine putem On-line kupovine su obavezujuće i za Kupca i za Prodavca istovremeno, i ne mogu biti otkazane ili izmenjene bez prethodnog dogovora obeju stranu.

Član 5.

Kupac se obavezuje da će tokom naručivanja preko interneta pratiti sledeće korake:

korak 1 – izbor artikla i količine
korak 2 – upisivanje ličnih podataka za dostavu
korak 3 – provera sadržaja korisničke korpe i upisanih ličnih podataka
korak 4 – provera povratne poruke od Prodavca i postupanje u skladu sa sadržajem poruke.

Član 6.

Prodavac prilikom registracije korisnika može zahtevati od potencijalnog Kupca da unese tražene podatke o korisničkom imenu, e-mail adresi korisnika i šifru naloga. Registracija korisnika i naručivanje robe je moguće 24 sata na dan, 7 dana u nedelji.

Član 7.

Prodavac može za uspešno okončanje postupka poručivanja od Kupca zahtevati unos podataka o: imenu i prezimenu naručioca, jedinstvenom matičnom broju građana, broju lične karte i organu izdavanja, kontakt telefonu, mestu i adresi prebivališta i poštanskom broju mesta prebivališta i mestu i adresi na koju se dostavljanje ima izvršiti. Prodavac može uspešnost realizovanja narudžbine usloviti davanjem istinitih podataka navedenih u stavu 1 ovog člana.

Član 8.

Jedan Kupac može poručiti više proizvoda u jednoj transakciji. Narudžbine koje se plaćaju pouzećem postaju izvršne tek nakon slanja odgovarajuće poruke Kupcu, u kojoj se potvrđuje narudžbina.

Član 9.

Naručena roba se dostavlja putem sistema ekspresne dostave pošiljki u roku od najviše 72 časa od prihvatanja porudžbine. Prodavac se obavezuje da će u slučaju teškoća u slanju robena sve raspoložive načine pokušati da kontaktira Kupca i isporuči kupljenu robu.

Član 10.

Prodavac ne može preuzeti odgovornost za bilo kakve nepredviđene troškove nastale zbog kašnjenja u dostavi zbog nedostupnosti Kupca. Ukoliko Kupac navede pogrešne lične podatke ili e-mail adresu u procesu kupovine, Prodavac ne može snositi odgovornost za probleme u dostavljanju ili preuzimanju robe. U slučaju otkazivanja porudžbine nakon završene transakcije, Prodavac zadržava pravo obustavljanja troškova isporuke, prema cenovniku dostavljača.

Član 11.

Podatke o Kupcu do kojih Prodavac dođe kroz korišćenje On-line prodavnice predstavljaju poverljive informacije koje se čuvaju u tajnosti i neće biti distribuirani, objavljivani, niti će se na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez saglasnosti Kupca(korisnika) na kojeg se odnose.

Član 12.

Sve eventualne reklamacije biće rešavane u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Troškove vraćanja robe na koju je istaknuta reklamacija snosi Kupac. U slučaju da žalba Kupca bude uvažena Prodavac ima obavezu da u dogovoru sa Kupcem, istom vrati novac ili robu zameni odgovarajućom. Ukoliko Kupac ne vrati reklamiranu originalnu robu, ili ukoliko se ustanovi da reklamirana roba nije kupljena u On-line prodavnici, Prodavac zadržava pravo da Kupcu ne isporuči novu robu, odnosno da ne izvrši povraćaj cene.

Član 13.

Za sve sporove između Prodavca i Kupca koji ne mogu biti rešeni sporazumno i u duhu dobre poslovne saradnje, nadležan je Osnovni sud u Nišu.